PGS.TS Bùi Hiền cho rằng bộ sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD là chính xác

PGS.TS Bùi Hiền cho rằng cách đánh vần trong bộ sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục là chính xác