GS Ngô Bảo Châu chia sẻ về cách học đánh vần lạ Công Nghệ Giáo Dục

Giáo Sư Ngô Bảo Châu chia sẻ trải nghiệm học đánh vần “lạ” theo Công nghệ Giáo dục