Năm học 2019-2020, học sinh lớp 1 có sách giáo khoa mới - Khung Trời Tiểu Học

Năm học 2019-2020, học sinh lớp 1 có sách giáo khoa mới