Bài giảng E-learning : Lịch sử Lớp 5 - Bài 17 : Chiến thắng Điện Biên Phủ - Khung Trời Tiểu Học

Bài giảng E-learning : Lịch sử Lớp 5 – Bài 17 : Chiến thắng Điện Biên Phủ